Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Κύριε καί Δέσποτα


Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου,
Πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας
Καί ἀργολογίας μή μοί δῶς.
Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης,
Ὑπομονῆς καί ἀγάπης
Χάρισαι μοί τῷ σῷ δούλω.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοί τοῦ ὁρᾶν τά ἐμᾶ πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μού
Ὅτι εὐλογητός εἰ εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων,
Ἀμήν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...