Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

11 Ἰουνίου: Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

Ἡ εἰκόνα καὶ ἡ ἱστορία της
Στὸν ἱστορικὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου, στὸ ἅγιο Βῆμα, βρίσκεται ἐνθρονισμένη πάνω στὸ ἱερὸ σύνθρονο ἡ σεβάσμια καὶ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἐπονομάζεται «Ἄξιον ἔστιν». Ονομάζεται ἔτσι, γιατί μπροστὰ σ’ αὐτὴν τὴν εἰκόνα πρωτοψάλθηκε ἀπ’ τὸν ἀρχάγγελο Γαβριὴλ ὁ γνωστὸς αὐτὸς ὕμνος. «Ἡ πάνσεπτος αὔτη καὶ ἁγία εἰκών, ἐξ ἀρχαίων καὶ παλαιῶν χρόνων, ἐστάθη τὸ καύχημα τῶν Καρεῶν, ἡ δόξα τῶν Πρωτατινῶν, ἡ σκέπη καὶ προστασία τῶν πέριξ Κελλίων», ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ Ἁγίου Ὅρους δόξα, καύχημα καὶ προστασία.
Τὴν ἱστορία τῆς εἰκόνας ἔγραψε τὸ 1548 ὁ Πρῶτος τοῦ Ἅγιου Ὅρους ἱερομόναχος Σεραφεὶμ ποὺ διέπρεψε στὴν ἀρετή, τὴ σοφία, τὴ μάθηση καὶ τὴν ἀκτημοσύνη. Ὡς Πρῶτος διοικοῦσε τὸ Ὅρος μὲ εὐαγγελικὴ δικαιοσύνη καὶ σύνεση. Ὑπῆρξε γέροντας τοῦ ἅγιου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπω, ὅταν ἐκεῖνος ζοῦσε στὶς Καρυές, καὶ συνδεόταν μὲ στενὴ φιλία μὲ τὸν ὅσιο Θεόφιλο τὸ Μυροβλύτη, ποὺ ἐκεῖνο τὸ διάστημα ἀσκήτευε στὴ γειτονικὴ Καψάλα. Βοήθησε ἀκόμη μὲ χρήματα γιὰ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ κελίου τοῦ ἁγίου Θεοφίλου καὶ ἔκτισε ἐκ θεμελίων τὸ νάρθηκα τοῦ Πρωτάτου.
Αὐτὴ ἡ ἱστορία-ὑπόμνημα δημοσιεύτηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ...

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

«Μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε»

Ἕνας Γέροντας εἶπε: Ἂν δεῖς μὲ τὰ μάτια σου κάποιον ν΄ ἁμαρτάνει, πὲς ἀμέσως: «Ἀνάθεμα σε, σατανᾶ! Γιατί αὐτὸς (ὁ ἄνθρωπος) δὲν φταίει». Καὶ φύλαξε ἔτσι τὴν καρδιά σου ἀπὸ τὴν κατάκριση τοῦ ἀδελφοῦ σου, γιατί ἀλλιῶς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σὲ ἐγκαταλείπει. 
Λέγε ἀκόμα στὸν ἑαυτό σου: «Ὅπως νικήθηκε αὐτός, ἔτσι (θὰ νικηθῶ) κι ἐγώ!». Καὶ κλαῖγε καὶ ζήτα τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ δεῖχνε συμπάθεια σὲ ὅποιον ἀκούσια ἔπεσε. Γιατί κανένας δὲν θέλει ν΄ ἁμαρτήσει ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ, ὅλοι γελιόμαστε (ἀπὸ τὸν διάβολο). 
Ἕνας Γέροντας εἶπε: Μὴν κατακρίνεις τὸν πόρνο, ἂν εἶσαι ἁγνός, γιατί ἔτσι παραβαίνεις κι ἐσὺ τὸν νόμο. Αὐτὸς ποὺ εἶπε νὰ μὴν πορνεύσεις , εἶπε καὶ νὰ μὴν κατακρίνεις.
Ἕνας ἀδελφὸς εἶπε στὸν Ἀββᾶ Ποιμένα: 
-Ἂν δῶ ἀδελφό, γιὰ τὸν ὁποῖο ἄκουσα ὅτι ἁμάρτησε, δὲν θέλω νὰ τὸν βάλω στὸ κελλί μου. Ἂν ὅμως δῶ ἄλλον καλό, εὐχαριστιέμαι μαζί του.
-Ἂν στὸν καλὸ κάνεις μία μικρὴ...

Ὠφέλιμοι λόγοι Γέροντος Πορφυρίου

• Ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ταραγμένη, θολώνει τὸ λογικὸ καὶ δὲ βλέπει καθαρά. Μόνο, ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ἤρεμη, φωτίζει τὸ λογικό, γιὰ νὰ βλέπει καθαρὰ τὴν αἰτία κάθε πράγματος.
• Ἡ ψυχὴ εἶναι πολὺ βαθιὰ καὶ μόνο ὁ Θεὸς τὴ γνωρίζει.
• Γιατί νὰ κυνηγᾶμε τὰ σκοτάδια; Νά, θὰ ἀνάψουμε τὸ φῶς καὶ τὰ σκοτάδια θὰ φύγουν μόνα τους. Θὰ ἀφήσουμε νὰ κατοικήσει σ᾿ ὅλη τὴν ψυχή μας ὁ Χριστὸς καὶ τὰ δαιμόνια θὰ φύγουν μόνα τους.
• Ὅταν ἔρθει μέσα μας ὁ Χριστός, τότε ζοῦμε μόνο τὸ καλό, τὴν ἀγάπη γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ κακό, ἡ ἁμαρτία, τὸ μίσος ἐξαφανίζονται μόνα τους, δὲν μποροῦν, δὲν ἔχουν θέση, νὰ μείνουν.
• Νὰ μὴν ἐνδιαφέρεσαι ἂν σὲ ἀγαποῦν, ἀλλὰ ἂν ἐσὺ ἀγαπᾶς τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Μόνο ἔτσι γεμίζει ἡ ψυχή.
• Στὴν ψυχή, ποὺ ὅλος ὁ χῶρος της εἶναι κατειλημμένος ἀπὸ τὸ Χριστό, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ καὶ νὰ κατοικήσει ὁ διάβολος, ὅσο κι ἂν προσπαθήσει, διότι δὲν χωράει, δὲν ὑπάρχει κενὴ θέση γι᾿ αὐτόν.
• Ὁ σκοπός μας δὲν εἶναι νὰ καταδικάζουμε τὸ κακό, ἀλλὰ νὰ τὸ διορθώνουμε. Μὲ τὴν καταδίκη ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ χαθεῖ, μὲ τὴν...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...