Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με.

Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι,

τῶν ἐμῶν πταισμάτων Κύριε,
τὸ χειρόγραφον,
καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου,
διὰ μετανοίας εὐαρεστῆσαί σοι,
ἀλλ' ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ με,
καὶ πολεμεῖ τὴν ψυχήν μου,Κύριε,
πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι,
σῶσόν με.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...